Μαζική λαθρομετανάστευση:Συνωμοσία κατά του Χριστιανισμού και του Έθνους


Εἶναι ἡλίου φαεινότερο σήμερα ὅτι ἡ λαθρομετανάστευση ἀποβλέπει στή σταδιακή ἀλλοίωση τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν καί δή τῶν ἀμιγῶς χριστιανικῶν κρατῶν (Ἑλλάδα, Ἰταλία, Ἱσπανία)...

Γράφει ο Διονύσης Μακρής

Κανείς πλέον δέν ἀμφιβάλλει ὅτι οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀποβλέπουν μέσω τῆς μεθοδευμένης μετακίνησης πληθυσμῶν, τήν ὁποία ὑποκινοῦν καί προπαγανδίζουν (λαθρομετανάστευση) στή δημιουργία πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν! Καί ἀποτελεῖ ἄλλωστε βασική προτεραιότητα τῶν μιαρῶν λεσχῶν (Μπίλντερμπεργκ) καί τῶν σκοτεινῶν ἐπιτροπῶν (τριμερής ἐπιτροπή καί συμβούλιο ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων).

Μπροστά λοιπόν στό μοχθηρό αὐτό σχέδιο τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, τῶν πειθήνιων ὀργάνων τοῦ Ἀντιδίκου οἱ χριστιανοί δυστυχῶς παραμένουμε τυφλοί καί δέν βλέπουμε γιά παράδειγμα τό τί πραγματικά γίνεται στό γεωπολιτικό περιβάλλον. Μένουμε στά ἐπιφανειακά καί ἀρκούμαστε νά ἀποδεχόμαστε χωρίς καμία ἀντίσταση τίς προπαγάνδες τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, πού βάπτισαν τούς παράνομα εἰσερχόμενους στήν χώρα ὡς μετανάστες, ἀγνοώντας τό παράνομο –λάθρον τῆς εἰσόδου τους... Δέν διακρίνουμε λ.χ. ὅτι ἡ λαθρομετανάστευση καλλιεργεῖται καί ἐνισχύεται ἀπό τούς ἴδιους ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας καί ἔχει ἕναν καί μοναδικό στόχο, νά πλήξει τήν Ὀρθόδοξη πίστη ἀλλά καί ἐν γένει τίς χριστιανικές κοινωνίες.


Σχετική εικόνα«Πολιτικές ἀρχές ὅπως τά ἰδανικά τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, οἱ νόμοι καί ἡ κοινωνική πρόνοια ἀποτελοῦν ἀναθέματα γιά τά ὑλιστικά τους σχέδια, Ἡ ἐλευθερία - πνευματική, οἰκονομική καί πολιτική – φαλκιδεύεται καί ἡ σημασία τῆς ὑποβαθμίζεται μπροστά στό ὅραμα τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς γιά παγκόσμια οἰκονομική συνεργασία καί ἀλληλεξάρτηση. Ὅλα αὐτά τά κριτήρια συνοψίζονται μέ ἀκρίβεια στά λόγια του Ρίτσαρντ Γκάρντνερ, μέντορα τοῦ πάλαι ποτέ Ἀμερικανοῦ προέδρου Τζίμ Κάρτερ, στό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Foreing Affairs, τόν Ἰούλιο τοῦ 1974.

Ὁ Γκάρντνερ ἔκανε ἔκκληση νά δοθεῖ ἕνα «τέλος στήν ἐθνική αὐτονομία, διαλύοντας την κομμάτι-κομμάτι».

Τό καθεστώς Λέσχη Μπίλντερμπεργκ/Τριμερής Ἐπιτροπή/Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Σχέσεων πλαισιώνεται ἀπό κορυφαῖα οἰκονομικά καί κυβερνητικά στελέχη. Ὅμως τό κλειδί γιά νά πετύχει ἡ Τριμερής Ἐπιτροπή νά συγκεντρώσει τήν ἐξουσία τοῦ κόσμου εἶναι νά βρεῖ «ἕναν τρόπο νά μᾶς πείσει νά θυσιάσουμε τήν ἐλευθερία μας στό ὄνομα μίας κοινῆς ἀπειλῆς ἤ κρίσης (βλ. λ. χ. τρομοκρατία). Τά ἱδρύματα αὐτά, οἱ ἐκπαιδευτικοί ὀργανισμοί καί τά κέντρα κοινωνικῶν μελετῶν πού ὑποστηρίζονται ἀπό τά μέλη τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων χρηματοδοτοῦν τίς λεγόμενες «μελέτες» οἱ ὁποῖες στή συνέχεια χρησιμοποιοῦνται γιά νά δικαιολογήσουν κινήσεις τους. Οἱ δικαιολογίες ποικίλλουν, ἀλλά ὁ στόχος εἶναι πάντα ἡ ἀτομική ἐλευθερία. Ἡ δική μας ἐλευθερία».(βλ. βιβλίο «Ἡ ἀληθινή ἱστορία τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ Daniel Estulin σέλ 214, ἔκδ. Χ.Π. Πασχαλίδης)

Δυστυχῶς ἄν καί διαισθανόμαστε τούς κινδύνους πού ὑποκρύπτονται ἀπό τή μαζική καί μεθοδευμένη κατά κύματα μετακίνηση πληθυσμῶν μένουμε στήν εἰκόνα δυστυχισμένων καί ξεριζωμένων ἀνθρώπων πού ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς εἰσέρχονται στά σαπιοκάραβα τῶν κάθε λογῆς διακινητῶν ἀναζητώντας μία καλύτερη ζωή καί ξεπουλώντας τά πάντα στήν πατρίδα τους. Ὡστόσο δέν ψάχνουμε νά βροῦμε ποιός καί γιατί τούς ἔφερε σ’ αὐτήν τήν τραγική κατάσταση;
Οὔτε ποιό σκοπό καί στόχο ἔχει αὐτός ἤ αὐτοί πού τούς κατάντησαν ἔτσι καί τούς ὁδήγησαν στήν ἐγκατάλειψη τῶν ἐστιῶν τους!
 Οὔτε διακρίνουμε ἀκόμη ὅτι μαζί μέ τήν φτώχεια αὐτοί κουβαλοῦν μαζί τους κι ἕναν πολιτισμό, ἕναν κόσμο δικό τους, μία θρησκεία πού συνοδεύεται ἀπό ἤθη καί ἔθιμα καί ἀξίες ἀποδεκτές γιά ἐκείνους ἀλλά ἀπορριπτέες ἀπό τήν χριστιανική διδασκαλία (βλ. Τζιχάντ-ἱερό πόλεμο). Καί αὐτόν ἀκριβῶς τόν πολιτισμό πού κουβαλοῦν στίς ἑπόμενες δεκαετίες, στήν ἑπόμενη γενιά μετά τήν ἐγκατάστασή τους θά ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά στίς πλουραλιστικές κοινωνίες πού θά δημιουργηθοῦν.

Καί φυσικά ἄν καί χριστιανοί ἀγνοοῦμε παντελῶς ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή καί τό Εὐαγγέλιο ἀπαγορεύει ρητά τή μετανάστευση ἤ λαθρομετανάστευση. Ὁ Θεός ἔχει ἄλλωστε ὁρίσει μέ ἀκρίβεια τά ὅρια τῶν Ἐθνῶν. (βλ. ἔνθετο).

Σκοπός λοιπόν τῶν μιαρῶν αὐτῶν λεσχῶν καί τῶν παραρτημάτων τους ἀποτελεῖ ἡ διάλυση τῆς συμπαγοῦς ἐθνικῆς ὑπόστασης τῶν χριστιανικῶν λαῶν. Καί τό σχέδιο αὐτό ἐξυπηρετεῖ ἀποκλειστικά τούς θιασῶτες τῆς παγκοσμιοποίησης, οἱ ὁποῖοι ὀνειρεύονται καί πάλι νά χωρίσουν τήν Εὐρώπη σέ μικρά πολυπολιτισμικά φέουδα ( ἀποφάσεις Μπίλντερμπεργκ συνάντησης Βαλκελώνης), τά ὁποῖα θά εἶναι πολύ πιό εὔκολο νά κυβερνηθοῦν. Αὐτοί οἱ τυχοδιῶκτες πού σήμερα κινοῦν τά νήματα τῆς ἐξουσίας ἐπιθυμοῦν διακαῶς νά ἀλλοιώσουν τά κράτη καί νά τά μετατρέψουν σέ μικτές ἐθνικές κοινωνίες τύπου ΗΠΑ. Καί οἱ ΗΠΑ ὅσο καί νά σᾶς φαίνεται περίεργο εἶναι τό πρῶτο ὑπόδουλο σ’ αὐτούς, κράτος πού χορεύει ἐδῶ καί δεκαετίες στούς ρυθμούς τους. Τό δυστύχημα εἶναι ὅτι μαζί μέ τήν Ἀμερική χορεύει καί ὅλη ἡ ὑφήλιος. Ἀρκεῖ λοιπόν ἕνας βήχας στό χρηματιστήριο τῆς Wall Street γιά νά ταρακουνηθοῦν τά χρηματιστήρια ὅλου τοῦ κόσμου.

Καί ἐπιπλέον ὁ βασικός μοχλός ἐνημέρωσης, τά Ἀμερικανικά Μέσα Ἐνημέρωσης, πού διακινοῦν τόν μεγαλύτερο ὄγκο πληροφοριῶν σέ καθημερινή βάση, μεταφέροντας τά διεθνῆ νέα σέ ὅλα τά κράτη μέσω τῶν πρακτορείων πού ἔχουν ὡς ἕδρα τους τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἀπόλυτα ἐλεγχόμενα ἀπό τούς ἀνωτέρω ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας.
Ἡ συγκέντρωση τῶν ΜΜΕ βρίσκεται σέ αὔξουσα τάση.
Γιά νά καταλάβουμε τό μέγεθος τῆς συγκέντρωσης τῶν ΜΜΕ στά χέρια ἐλαχίστων ἑταιρειῶν, ἀρκεῖ νά ἐπισημάνουμε ὅτι τό 1983 τό ἀντίστοιχο 90% τῆς ἐνημέρωσης, προσφερόταν ἀπό 50 διαφορετικές ἑταιρεῖες, κάτι πού δείχνει πώς σήμερα, ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ Τύπου εἶναι περισσότερο ἐξαρτημένη ἀπό τά ὀλιγοπωλιακά συμφέροντα πού διαμορφώνουν τήν ἀτζέντα πρός ὄφελός τους.

Πλέον, αὐτό τό 90% ἔχει περάσει σέ ἔξι ἑταιρεῖες.

Πρόκειται γιά τίς:

1] G.E.: ἐλέγχει τίς ἑταιρεῖες COMCAST-Universal-NBC-Focus Features
2] News Corp: ἐλέγχει τίς ἑταιρεῖες FOX-Wall Street Journal-New York Post 
3] Disney: ἐλέγχει τίς ἑταιρεῖες Pixar-ABC-ESPN-Marvel
4] Viacom: ἐλέγχει τίς ἑταιρεῖες MTV- Comedy Central-BET-CMT-Paramount
5] Time Warner: ἐλέγχει τίς ἑταιρεῖες CNN-HBO-Time-Warner Bros
6] CBSO : ἐλέγχει μεταξύ ἄλλων τήν ἑταιρεία Showtime.

Οἱ 6 ἑταιρεῖες διανέμουν ἐπίσης τό 70% τοῦ περιεχομένου τῆς καλωδιακῆς τηλεόρασης. Στό ραδιόφωνο, μία μόλις ἑταιρεία, ἡ Clear Channel, ἔχει στήν ἰδιοκτησία τῆς 850 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ News Corp ἐλέγχει τίς μεγαλύτερες ἐφημερίδες σέ τρεῖς ἠπείρους.
Γιά νά ἀναλογιστεῖ καλύτερα κανείς τό μέγεθος τῆς συγκέντρωσης, σημειώνεται πώς περίπου 232 ἀρχισυντάκτες Μέσων, ἐλέγχουν τήν καθημερινή ροή εἰδήσεων. Κατά προσέγγιση, ἀντιστοιχοῦν τρεῖς ἀρχισυντάκτες Μέσων ἀνά 850.000 συνδρομητές στίς ΗΠΑ. Ὅσο γιά τά κέρδη τῶν ἔξι αὐτῶν Τιτάνων, ὑπολογίζονται στά 275,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οἱ ἐκφραστές τῆς ἀνομίας προωθοῦν μέσω τῶν κυβερνήσεων πού ἐλέγχουν ἀλλά καί τῶν πιέσεων πού ἀσκοῦν ἀπό τά ΜΜΕ πού εἶναι στήν κατοχή τους, νόμους πού στεροῦν σταδιακά τήν ἐλευθερία καί τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιβάλλουν τά σχέδιά τους( βλ. ἀντιρατσιστικός νόμος κυβέρνησης Σαμαρᾶ).

Στά πρωτόκολλα τῆς Σιών διαβάζουμε ἀκόμη τί σχεδιάζουν:

Θά δημιουργοῦμε καί θά πολλαπλασιάζουμε τίς Μασονικές Στοές σέ κάθε χώρα τῆς οἰκουμένης. Θα προσελκύουμε σ’ αὐτές ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι, ἤ μποροῦν νά γίνουν ὑπέροχοι πράκτορές μας. Οἱ Στοές αὐτές θ’ ἀποτελοῦν τό κυριότερο γραφεῖο πληροφοριῶν μας καί τό ἔχον τήν μεγαλύτερη ἐπιρροή μέσο μας.

«Εἴμαστε μία κλειστή ὁμάδα ἰσχυρῶν παραγόντων τοῦ τόπου, πολιτικοί, βιομήχανοι, τραπεζίτες, ἐφοπλιστές, ἐπιχειρηματίες, δικαστές, δικηγόροι, διπλωμάτες. Ἔχουμε δημιουργήσει μιά μυστική Λέσχη μέ μέλη. Ἔχουμε ἰσχυρές διασυνδέσεις μέ κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί δικούς μας ἀνθρώπους παντοῦ!... Οἱ φτωχοί καί οἱ ἀνώνυμοι, οἱ ἄποροι, τά ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας ΔΕΝ ἔχουν νά προσφέρουν τίποτα. Μόνο ἀπαιτοῦν. Εἶναι ἀσήμαντοι, ἀνωριμοι, καταδικασμένοι νά ζοῦν στά σκατά! Οἱ ἐκλεκτοί ἐπιλέγονται μέ αὐστηρά κριτήρια...»

( βλ. βιβλίο «Νά γιατί» τοῦ Μιλτιάδη Βιτάλη ἐκδόσεις «Ἀγαθός Λόγος» 2015 σελ 20-22).

Τά ΜΜΕ καί ἡ Μασονία κατά κοινή ὁμολογία σήμερα κυβερνοῦν καί γι’ αὐτό τά ἀνέφερα. Αὐτά λοιπόν τά κέντρα τόσο στίς ὑπόδουλες ΗΠΑ ὅσο καί στά ὑπόλοιπα κράτη εἶναι δυνατόν νά ἀντιστρατευθοῦν καί νά ἐπαναστατήσουν ἔναντι αὐτῶν πού τά ταΐζουν καί τά συντηροῦν; Ἀσφαλῶς καί ὄχι. Κατηγορηματικά ὄχι. Ὡς ἐκ τούτου καί ἡ λαθρομετανάστευση ἐφόσον ἀποτελεῖ σχέδιο τῶν ἀφεντικῶν τους θά διευκολυνθεῖ ἀπό αὐτά καί θά περάσει κατά τρόπο τέτοιο πού νά γίνει ἀποδεκτή από τά Ἔθνη.

Μέσα στό πλαίσιο αὐτό τήν ἴδια στιγμή πού δῆθεν στηλιτεύεται τό πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης ὑπάρχουν θετικά σχόλια καί ρεπορτάζ γιά τά κέντρα ὑποδοχῆς τῶν λαθρομεταναστῶν πού ἔχει δημιουργήσει σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη ὁ μεγιστάνας τοῦ πλούτου μεγαλοτραπεζίτης Τζόρτζ Σόρος, βασικό μέλος τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ!!!

Ἀναρωτιέστε γιατί ὁ φιλοσκοπιανός αὐτός σιωνιστής δραστηριοποιεῖται μέ τή βούλα τοῦ νόμου ἱδρύοντας καί χρηματοδοτώντας μέ τό πρόσχημα τῆς φιλανθρωπίας κέντρα ἀποδοχῆς καί διευκόλυνσης τῶν λαθρομεταναστῶν; Τί ἀκριβῶς θέλει ἡ ἀλεποῦ στό παζάρι; Καί γιατί ἀναπτύσσει τέτοιο ὄψιμο ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἑλλάδα; Λέτε νά ἔγινε ἀπότομα εὐαίσθητος γιά τόν πάσχοντα ἄνθρωπο αὐτός πού δέν κάνει τίποτε χωρίς νά ἔχει καί νά ἀποβλέπει σέ κάποιο κέρδος; Διακαῶς μάλιστα λέγεται ὅτι οἱ ἐπανεκλεγέντες δήμαρχοι Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκης Γ. Καμίνης καί Γ. Μπουτάρης του οφείλουν πάρα πολλά και γι’ αυτό άλλως τε αναπτύσσουν και στενές σχέσεις μαζί του.


Μέ τό ἵδρυμα του Open Society Foundation, ὁ μεγιστάνας αὐτός τοῦ πλούτου δραστηριοποιεῖται μέ τά Κέντρα Ἀλληλεγγύης Solidarity Now, πού προσφέρουν ὑπηρεσίες πρωτοβάθμιας ὑγειονομικῆς περίθαλψης, νομικές συμβουλές, βοήθεια γιά εὕρεση ἐργασίας καί κοινωνική - ψυχολογική στήριξη.

Μετά τίς χορηγίες ἑκατομμυρίων εὐρώ σέ πετρέλαιο-ἐλεημοσύνη γιά νά ζεσταθοῦν οἱ κρύες αἴθουσες τῶν δημόσιων σχολείων τῆς χώρας (!!!), τό ἵδρυμα Open Society Foundation ἐπανέρχεται τώρα μέ νέες ἀνθρωπιστικές δράσεις. Τό γιατί ὅμως θά πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει...

«Ὁ γνωστός Ἀμερικανός μεγαλοεπενδυτής -κερδοσκόπος Τζόρτζ Σόρος, ἀναλαμβάνει τώρα καί τήν προστασία τῶν μεταναστῶν πού ἀφήνονται ἐλεύθεροι ἀπό τά κέντρα κράτησης μέ τό δίκτυο Solidarity Now. Ταυτόχρονα, στίς ἄμεσες προτεραιότητες τοῦ φιλάνθρωπου «πολιτικοῦ ἀκτιβιστῆ», ἀλλά καί φιλοσκοπιανοῦ ἐπιχειρηματία εἶναι ἡ χρηματοδότηση startup ἐπιχειρήσεων καί ἡ εὕρεση ἐργασίας στούς ἄνεργους νέους», ἀναφέρει σχετικό ρεπορτάζ στό διαδίκτυο (Θέμα).

«Στά φιλανθρωπικά κέντρα τοῦ Τζόρτζ Σόρος βρίσκουν καταφύγιο καθημερινά χιλιάδες μετανάστες, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν ὑπηρεσίες πρωτοβάθμιας ὑγειονομικῆς περίθαλψης, νομική συμβουλευτική ὑποστήριξη, ἐκπαίδευση, βοήθεια στήν ἐξεύρεση ἐργασίας ἀλλά καί κοινωνική - ψυχολογική στήριξη. Οἱ ἀριθμοί μιλοῦν ἀπό μόνοι τους, καθώς ἀπό τόν Ἰανουάριο, ὅποτε ἄνοιξε τό Κέντρο Ἀλληλεγγύης στήν Ἀθήνα, τό ἔχουν ἐπισκεφθεῖ 11.000 ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ὁποίων τό 75% εἶναι μετανάστες, οἱ ὁποῖοι αὐξάνονται διαρκῶς λόγω τῶν ἀπελευθερώσεων ἀπό τά κέντρα κράτησης» γράφει ἡ ἐφημερίδα «Θέμα». «Ἡ ἀρχική μας πρόβλεψη γιά τήν χρονιά πού ξεκίνησε ἦταν νά προσφέρουμε τίς ὑπηρεσίες μας σέ 30.000 ἀνθρώπους. Δυστυχῶς, φαίνεται ὅτι πέσαμε ἔξω γιατί τούς τρεῖς πρώτους μῆνες ἐπισκέφθηκαν τό Κέντρο 11.000 ἄνθρωποι», ἐπισημαίνει ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ Κέντρου Ἀλληλεγγύης Ἐπαμεινώνδας Φαρμάκης Καί προσθέτει ἀναφορικά μέ τούς λαθρομετανάστες: «Καί αὐτοί ἔρχονται σέ ἐμᾶς καί ζητοῦν τή δική μας ὑποστήριξη. Ὅπως καταλαβαίνετε, ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων αὐξάνεται διαρκῶς. Οἱ συγκεκριμένοι μετανάστες ζητοῦν κυρίως νομική ὑποστήριξη ὥστε νά βγάλουν νόμιμα χαρτιά καί νά αἰτηθοῦν ἄσυλο. Αὐτό πού πρέπει νά ἀναφέρουμε εἶναι ὅτι ἔρχονται καί πολλές οἰκογένειες μεταναστῶν γιατί διαθέτουμε καί Κέντρο γιά Παιδιά». Καἰ προστίθεται: «Τό δίκτυο Solidarity Now στήν Ἑλλάδα, ξεκίνησε τή λειτουργία του ἀπό τή Θεσσαλονίκη τόν Ἰανουάριο τοῦ 2014. Ἕναν χρόνο ἀργότερα ἄνοιξε τίς πόρτες τοῦ τό δεύτερο κέντρο στήν Ἀθήνα -ἐγκαινιάστηκε πρόσφατα ἀπέναντι ἀπό τόν Σταθμό Λαρίσης- ἐνῶ στόχος τῶν ὑπευθύνων εἶναι ἡ δημιουργία ἄλλων δύο πανελλαδικά. Τό Κέντρο εἶναι ἕνας τόπος συγκέντρωσης γιά ὅλους τους πολίτες, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐθνικότητά τους, τήν καταγωγή ἤ τήν κοινωνική θέση καί σκοπό ἔχει τήν προστασία τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων καί τῶν συμφερόντων τῶν διάφορων εὐάλωτων ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ. Συνεργάτες τοῦ Solidarity Now εἶναι καί τέσσερις ΜΚΟ, ἡ Ἄρσις, ἡ PRAKSIS, τό «Δίκτυο γιά τά Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ» καί «Μαζί γιά τό Παιδί», προσφέροντας τίς ὑπηρεσίες τούς ἐλεύθερα σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Τό Solidarity Now προσφέρει ποσό ὡς 750.000 εὐρώ, καθώς καί συμβουλευτικές ὑπηρεσίες στούς ὀργανισμούς ἐκείνους πού διαθέτουν τίς πλέον καινοτόμες προτάσεις μέ στόχο τή στήριξη τῶν ὁμάδων πολιτῶν πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό τή ραγδαία αὔξηση τῆς ἀνεργίας στήν χώρα.

Ἐπίσης, θά διαθέσει 150.000 εὐρώ γιά τήν ὑλοποίηση ἑνός διετοῦς καινοτόμου προγράμματος μικροχρηματοδότησης γιά ἄνεργους πολίτες στήν Ἑλλάδα, σέ συνεργασία μέ τόν ἑλληνικό μή κυβερνητικό ὀργανισμό Action Finance Initiative (AFI). Τό πρόγραμμα θά ὑλοποιηθεῖ ἔχοντας ὡς κεντρικό στόχο τήν ἐνεργοποίηση ἑνός μηχανισμοῦ μικροχρηματοδότησης, μέσω τοῦ ὁποίου οἱ ἄνεργοι πολίτες τῆς χώρας θά μπορέσουν νά δραστηριοποιηθοῦν ἐπιχειρηματικά, ἀποφεύγοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν οἰκονομικό, ἀλλά καί κοινωνικό τους ἀποκλεισμό. Μέσω τοῦ προγράμματος, ἰδιαίτερη ἔμφαση θά δοθεῖ στούς τομεῖς τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς καί τοῦ ἐμπορίου, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ἀνάπτυξης, ἰδιαίτερα ἐν μέσω κρίσης».

Ἀπό τά ἀνωτέρω διαπιστώνεται ὅτι τά κέντρα ὑποδοχῆς τοῦ Σόρος ἀποβλέπουν στή δημιουργία τῶν ἀπαραίτητων προϋποθέσεων γιά τή μόνιμη ἐγκατάσταση τῶν λαθρομεταναστῶν στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τή νόμιμη προώθησή τους στά ὑπόλοιπα κράτη τῆς Εὐρώπης...

Ἀκόμη καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος σιώπησε ἀπέναντι στό ἔγκλημα τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων πού ὁδήγησαν 5000 καί πλέον Ἕλληνες πολίτες στήν αὐτοκτονία καί χιλιάδες ἄλλους στήν μιζέρια ἔδειξε καί δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐπιφανειακή ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῶν λαθρομεταναστῶν. Ἀποφεύγει ὡστόσο, νά καταγγείλει αὐτούς πού κρύβονται πίσω ἀπό τίς μαζικές αὐτές κατευθυνόμενες μετακινήσεις, τίς ὁποῖες εἶχε ἄλλωστε προαναγγείλει καί ὁ μακαρίτης Τοῦρκος πρόεδρος Ὀζάλ! Μάλιστα στήν Ἱερά Σύνοδο ὑφίσταται καί ἐπιτροπή γιά τούς μετανάστες, στήν ὁποία εἶχαν ὑπηρετήσει καί δύο κληρικοί πού σήμερα διακονοῦν ὡς Μητροπολίτες τήν Ἐκκλησία. Δέν ἀποκλείεται νά ὑπάρχουν συγκεκριμένες πιέσεις ὥστε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά συμβάλει ἄθελά της στά σχέδια τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας δείχνοντας ἀνοχή. Νά συμβάλει καί στήν καλλιέργεια ἀλληλεγγύης καί προσφορᾶς πρός τούς δυστυχισμένους καί ξεριζωμένους ἀνθρώπους, ἔτσι ὥστε σταδιακά νά γίνουν ἀποδεκτοί ἀπό τήν χριστιανική κοινωνία... Καί δέν ἀποκλείεται «εὐαίσθητοι» Ἱεράρχες νά προωθήσουν τοπικά σχέδια ἀποδοχῆς τῶν λαθρομεταναστῶν συνηγορώντας οὐσιαστικά ἐν ἀγνοία τους στήν ἐφαρμογή καί ὑλοποίηση τῶν σχεδίων αὐτῶν.

Ἀναρωτηθεῖτε καλοί μου Χριστιανοί ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τήν τρομοκρατία; Ποιοί τήν τροφοδότησαν καί ἐμμένουν νά τήν τροφοδοτοῦν; Ποιοί καλλιεργοῦν τήν κατάλληλη προπαγάνδα ἀνάπτυξης τοῦ φόβου σέ ἀδύναμα οἰκονομικά κράτη τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας μέσω τῶν ἐλεγχόμενων, ὅπως ἀναφέραμε ΜΜΕ γιά νά πετύχουν τούς γεωπολιτικούς στόχους καί σκοπούς; Πόσο ρόλο παίζει η ἀθρόα παράνομη εἴσοδος λαθρομεταναστῶν στήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας; κ.ο.κ.

Τό θέμα τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι πρόβλημα πολύπλοκο τό ὁποῖο ἐντάσσεται ἐξ ὁλοκλήρου μέσα στά σχέδια ἐπιβολῆς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί ἀφορᾶ μέρος τῆς ἐπιχειρούμενης παγκοσμιοποίησης.

Καί ἔτσι θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ καί ὄχι μέ κοινωνικά κριτήρια, τίς εὐρωπαϊκές ἐπιδοτήσεις καί τά ἐκ τοῦ πονηροῦ ἔκτακτα κονδύλια...

Πηγή
0 σχόλια :

Blogger Template by Clairvo